ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมเรื่องเครื่องกลพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสภาภรณ์ แซ่เต็ง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,08:45  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กำเนิดกระแสไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มอุไร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,08:44  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด วางแผนการศึกษามุ่งสู่อาชีพ กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางนิภา ถนอมวงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,08:44  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษที่เป็นความเรียงโดยวิธี Skimming Reading
ชื่ออาจารย์ : นายสุชาติ ภูริรพีพัฒน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,08:43  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสิริกาญจน์ จิระสาคร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,08:43  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานลดการใช้พลังงงานสู่ชุมชน (บ้านนักเรียน)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยาภรณ์ งามเกษ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,08:42  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการใช้หลักไวยากรณ์พื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอลิน ธนภูตินันท์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,08:40  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากระบวนการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอลโดยใช้ทักษะการฝึกรักบี้ฟุตบอลเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประเทือง เย็นฉ่ำ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,08:39  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการพูดภาษากัมพูชา
ชื่ออาจารย์ : นายลิปปกร ไชยโสดา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,07:53  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รำวงมาตรฐาน หญิงไทยใจงาม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวระพีพร เชวงชุติรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,07:50  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..