คณะผู้บริหาร

นายพิริยะ เอกปิยะกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธนพร วังเรียง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายพนัส ประดลชอบ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายประทีป นิ่มมาก
ครูชำนาญภารพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางวรรดี บุญทวีวรเดช
ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอารยา ทริดสังข์
ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่จินดา
ครูชำนาญภารพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุภาพร เอิบสภาพ
ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายพชระ เพชรรัตน์
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน