ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.58 KB 34766
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 34725
แบบกรอกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.03 KB 34808
แบบฟอร์ม SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 609.3 KB 36991
Download เอกสารโรงเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 36270
รายชื่อนักเรียนภาษาอังกฤษ 34895
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 35453
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 34798
แบบประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงานของบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 25.2 KB 34715
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.78 KB 34719
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 42.89 KB 34723
งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
01วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.74 KB 34618
02ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการตามแผนพัฒนาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 19.8 KB 34618
03ตัวอย่างโครงการงานประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 241.5 KB 34617
04ตัวอย่างโครงการกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 34610