ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.58 KB 93771
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 419.28 KB 93735
แบบกรอกข้อมูลส่วนตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.03 KB 93806
แบบฟอร์ม SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 609.3 KB 95997
Download เอกสารโรงเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 94964
รายชื่อนักเรียนภาษาอังกฤษ 93902
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 94461
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 93802
แบบประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงานของบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 25.2 KB 93731
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.78 KB 93731
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 42.89 KB 93725
งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
01วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.74 KB 93628
02ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการตามแผนพัฒนาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 19.8 KB 93630
03ตัวอย่างโครงการงานประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 241.5 KB 93632
04ตัวอย่างโครงการกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 93625