คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรศักดิ์ วรรณรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย พุ่มชลิต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น จั่นสังข์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสนธ์ แก้วพรรณนา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.วัชรวิทย์ ชัยเชียงเอม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ดินม่วง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกรรณิกา สุภาภา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ เครือลอย
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพนัส ประดลชอบ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายโอฬาร คงทรัพย์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ชลาลัย
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระสุบิน ปณีโต
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิมลโสมนันท์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิริยะ เอกปิยะกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ – เลขานุการ