กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุรีรัตน์ ร่วมญาติ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณวิไล แดงเพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์เพ็ญ โล่กันภัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพร เอิบสภาพ
ครูชำนาญการ

นายสุชาติ ภูริรพีพัฒน์
ครูชำนาญการ

นายวิชิต จำรัส
ครูชำนาญการ

นางสาวสิริกาญจน์ จิระสาคร
ครูชำนาญการ

นางอมรรัตน์ นัดดาหลง
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี วิสุทธิ์ ดิษโสภา
ครู

นางสาวแพรว บุญพร้อมอาษา
ครู

นางสาวอลิน ธนภูตินันท์
ครู

นายชนาธิป ประสาร
ครู

นางสาวอำภาภรณ์ ธรรมวรางกูร
ครู

นางสาวพิมพ์ประไพ ซุนตระกูล
ครูผู้ช่วย

นายลิปปกร ไชยโสดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิตราวดี มะอาจเลิศ
ครูผู้ช่วย