กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเสาวนีย์ ช่างเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสกล มิ่งจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา บุญมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชวลี เจริญสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชุมแพ แก้วใส
ครูชำนาญการ

นางชูเสริม สิมสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นายอรุณ กุมภะ
ครูชำนาญการ

นางสาวปรียนันท์ ชาติกุล
ครูชำนาญการ

นายพชระ เพชรรัตน์
ครู

นายธนกร รองสกุล
ครูผู้ช่วย

นางจันทิมา มณีสุปัญญา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชวัลนุช พรหมจอม