ครูอัตราจ้าง

นางสาวพชรพรรณ วุฒิพรประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง (สังคมศึกษาฯ)

นายกรกิจ หินอ่อน
ครูอัตราจ้าง (ศิลปะ)

Miss.Elvira Megallos
ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์)

Mr.Rafael Gana Pestilos
ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์)

Mr.Alben Salminao
ครูอัตราจ้าง (วิทยาศาสตร์)