สนับสนุนการศึกษา

นางนิภา ถนอมวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสลาวัลย์ อังเกิดโชค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพิศ ศักดิ์วรกุล
ครูชำนาญการ (บรรณารักษ์)

นางสาวอารยา ทริดสังข์
ครูชำนาญการ (การเงิน)

นางสาวกุสุมา สิงห์พันธ์
ครู (แนะแนว)