ลูกจ้างสนับสนุนชั่วคราว

นางสาวสุพรรณี ปราศราคิน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์

นางสาวสุนทรี เลางาม
ธุรการกลุ่มฯ กิจการนักเรียน

นางสาวนภาพร แก้วมนู
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

นางสิรธีร์กาญจน์ เผือกผกา
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวจีระนันท์ สมใจ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ

นางสาววรรณี ขำสม
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล

นายอภิวัฒน์ เอกปิยะกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ