ลูกจ้างสนับสนุนชั่วคราว

นายครรชิต แดงศรี
พนักงานราชการ

นายธนการ เทียนห้าว
พนักงานราชการ

นายสุกริช บวรสถิต
พนักงานราชการ