ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาววรุณ อาหมัด
ห้องสมุด

นางสาวเนาวรัตน์ สกุลา
ห้องสมุด

นางสาวพัชราภรณ์ มูหะหมัดตอเฮด
ห้องสมุด

นายทวิช ศรีเมฆ
เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์

นายวินัย ไกรสมุทร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายเทพ ลือโขง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายขุนทอง ประสพวิริยะ
พนักงานขับรถ

นายไพฑูรย์ วิจิตรสมบัติ
พนักงานขับรถ

นางสาวสุนันทา ศรัทธา
แม่บ้าน

นางวรรณี หนองแพ
แม่บ้าน

นางสุรัตน์ เลางาม
แม่บ้าน

นางสาวละม่อม อนันต์
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอรุณ สุเพิก
พนักงานทำความสะอาด

นายหนูเรียน สุเพิก
ภารโรง

นายอุทัย จำสุก
ภารโรง

นายสุชาติ ชะนา
ภารโรง

นายไพรัตน์ มีจุ้ย
ภารโรง