ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศศิภา เกตุสุพรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสรินทิพย์ อภิบาล
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายพีรพัฒน์ การเจริญดี
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาววรรณี ขำสม
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล

นางสาววรุณ อาหมัด
ห้องสมุด

นางสาวเนาวรัตน์ สกุลา
ห้องสมุด

นางสาวพัชราภรณ์ มูหะหมัดตอเฮด
ห้องสมุด

นางสาวสุนันทา ศรัทธา
แม่บ้าน

นางวรรณี หนองแพ
แม่บ้าน

นางสุรัตน์ เลางาม
แม่บ้าน

นางสาวละม่อม อนันต์
แม่บ้าน

นางพอตา บัวทอง
พนักงานทำความสะอาด

นายทวิช ศรีเมฆ
พนักงานทำความสะอาด

นายเทพ ลือโขง
นักการภารโรง

นายหนูเรียน สุเพิก
นักการภารโรง

นายขุนทอง ประสพวิริยะ
พนักงานขับรถ

นายไพฑูรย์ วิจิตรสมบัติ
พนักงานขับรถ

นายวินัย ไกรสมุทร
ยาม / รปภ

นายดิษพล สมรรถการ
ยาม / รปภ