กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเชาวลิต สมรรถการ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจุฑาภรณ์ นิรันต์พานิช
ครูชำนาญการพิเศษ

นายรติรัตน์ แสงสาคร
ครุูชำนาญการพิเศษ

นายอนุชา ส่งแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวระพีพร เชวงชุติรัตน์
ครูผู้ช่วย