กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมเกียรติ จินตนาวสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวประเทือง เย็นฉ่ำ
ครู

นายนิพนธ์ อังเกิดโชค
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนุส เดชกัลยา
ครูชำนาญการพิเศษ