กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจันทิรา ผาสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกรรณิการ์ ทองแผ่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประทีป นิ่มมาก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณฑา วัฒนาราม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัครรินทร์ สุพันดี
ครูชำนาญการ

นายปัญญา วันตา
ครูชำนาญการ

นางสาวเบญญาภา วสันตกรณ์
ครูชำนาญการ

นายชาญสิทธิ์ เงางาม
ครูชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ ปรานนิธิวัฒน์
ครูชำนาญการ

นางนนทพร สัมมา
ครูชำนาญการ

นายจิราวัฒน์ เขียวชะอุ่ม
ครู

นายสมพิศ บุญทูล
ครู

นายณัชพล กระเบา
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐนันท์ วุฒิพรประเสริฐ