กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจอม จำปาเหลือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรรดี บุญทวีวรเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสัญรัฐ แพทย์พิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชูศักดิ์ วังเรียง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรมณี จิตนาวสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณีรัตน์ กินนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรรณทิพา วิไลพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภิบาล มุตะพัฒน์
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ ก๋งอ่อน
ครูชำนาญการ

นางวรางคณาง รัตนคุณ
ครูชำนาญการ

นางสาวเจนจิรา สมประโคน
ครูชำนาญการ

นางศรุตยา ลุนสะแกวงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวญาดา โพธิ์สิงห์
ครูชำนาญการ

นางสาวกุลฤดี เวชปรีชา
ครูชำนาญการ

นายเอกพงษ์ บัวพูล
ครูชำนาญการ

นางสาวธนวรรณ นิจนิรันดร์
ครูชำนาญการ

นางสาวชลกร มีกูล
ครูชำนาญการ

นางสาวโสภาภรณ์ แซ่เต็ง
ครูชำนาญการ

นางสาวธัญญรัตน์ จันทพรม
ครู

นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มอุไร
ครู

นางสาวปิยาภรณ์ งามเกษ
ครูผู้ช่วย