กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดล ฤทธิ์เรืองเดช
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลำใย อภิบาลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพวรรณ์ บุญมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมัณฑนา ทวีผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่่จินดา
ครูชำนาญการ

นางพรสวรรค์ อภิรักษ์ตระกูล
ครูชำนาญการ

นางสาวสุรีรัตน์ ชาติกุล
ครู

นายวิเชียร วรรณภากร
ครู

นางสาวปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ
ครูผู้ช่วย