กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลำใย อภิบาลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทิพวรรณ์ บุญมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมัณฑนา ทวีผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่่จินดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดล ฤทธิ์เรืองเดช
ครูชำนาญการ

นางพรสวรรค์ อภิรักษ์ตระกูล
ครูชำนาญการ

นางสาวสุรีรัตน์ ชาติกุล
ครู

นายวิเชียร วรรณภากร
ครู

นางสาวปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ
ครูผู้ช่วย