คณะผู้บริหาร

นายพิริยะ เอกปิยะกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธนพร วังเรียง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายประทีป นิ่มมาก
ครูชำนาญภารพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางวรรดี บุญทวีวรเดช
ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอารยา ทริดสังข์
ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่จินดา
ครูชำนาญภารพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุภาพร เอิบสภาพ
ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายพชระ เพชรรัตน์
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน