ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ที่มา  :  งานทะเบียนวัดผล