ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
<<<ก่อนสมัครควรอ่านรายละเอียดประเภทการรับสมัคร และขั้นตอนการสมัครให้ถี่ถ้วน>>


enlightened  สมัครเรียนระดับ ม.1 และ ม.4
 
 
***************************************************************************************************************
enlightened  ขั้นตอนการสมัคร
1. เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์    
    - ชั้น ม.1 กรอกใบสมัคร
    - ชั้น ม.4 กรอกใบสมัคร
2. อ่านคำชี้แจงของการรับสมัครแต่ละประเภทให้เข้าใจ และเลือกประเภทที่ต้องการจะสมัคร
3. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง และแนบไฟล์เอกสารหลักฐานการรับสมัคร เป็น *.jpg หรือ *.pdf
4. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันบันทึกข้อมูล (หากทางโรงเรียนตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ และมีความผิดทางกฎหมาย)
5. 
กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วให้ยืนยันบันทึกข้อมูล
6. นักเรียนที่สมัครเข้า ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ จะต้องสมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการหรือนอกเขตพื้นที่บริการไว้ด้วย เนื่องจากอาจจะไม่ผ่านการทดสอบ
7. พิมพ์ใบสมัคร (นำใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบพร้อมเอกสารหลักฐาน มารายงานตัวก่อนเข้าห้องสอบตามวันและเวลาที่กำหนด)
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์โรงเรียน และเฟสบุ๊คโรงเรียนตราษตระการคุณ 
9. สอบคัดเลือก ให้นักเรียนนำเอกสาร (ใบสมัคร+เอกสารหลักฐานทุกรายการ) มายื่น ณ จุดรายงานตัว ก่อนเข้าห้องสอบ 
    - สอบคัดเลือก ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ 2 มิถุนายน 2563
    - สอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 6 มิถุนายน 2563
    - สอบคัดเลือก ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ 3 มิถุนายน 2563
    - สอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 7 มิถุนายน 2563
9. ประกาศผลสอบ รายงานตัว มอบตัว (ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ และเฟสบุคโรงเรียน)
 
***************************************************************************************************************
 
enlightened  หลักฐานการสมัคร
1. หลักฐานการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     1.1 สูติบัตร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
     1.2 สำเนาใบแจ้งผลคะแนน O-NET ฉบับของ สทศ. (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
     1.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และนักเรียน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 
     1.4 สำเนา ปพ.1 หรือใบรับรองว่ากำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
     1.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
     1.6 หลักฐานเอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
     1.7 หลักฐานเอกสารรางวัล เกียรติบัตรที่ได้รับ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีสมัครความสามารถพิเศษ
 2. หลักฐานการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     2.1 สูติบัตร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
     2.2 สำเนาใบแจ้งผลคะแนน O-NET ฉบับของ สทศ. (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
     2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และนักเรียน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 
     2.4 สำเนา ปพ.1 หรือใบรับรองว่ากำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
     2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
     2.6 หลักฐานเอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
     2.7 หลักฐานเอกสารรางวัล เกียรติบัตรที่ได้รับ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีสมัครความสามารถพิเศษ
*ควรเตรียมไฟล์เอกสารหลักฐานให้พร้อมก่อนเข้าระบบสมัครออนไลน์
**ไฟล์เอกสารต้องเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg เท่านั้น
 
***************************************************************************************************************
 
enlightened  รายละเอียดประเภทการรับสมัคร
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         1.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ คือ นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน ที่มีบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา หรือยาย อาศัยอยู่ใน 7 ตำบล ดังนี้ 1. บางพระ 2. วังกระแจะ 3. หนองโสน 4. หนองเสม็ด 5. หนองคันทรง 6. ท่าพริก 7. ท่ากุ่ม
         1.2 ประเภททั่วไป คือ นักเรียนที่อยู่นอกเขตพื้นที่บริการ
         1.3 ประเภทความสามารถพิเศษ แบ่งเป็น 
                1.3.1 ด้านวิชาการ
                          - มีความสามารถด้านวิชาการ เช่น สวดมนต์สรภัญญะ เพลงคุณธรรม วาดภาพ ฯลฯ
                          - ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2562
                1.3.2 ด้านคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์
                          - มีความสามารถ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์
                          - ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2562
                1.3.3 ด้านดนตรีสากล
                          - มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีสากลได้ เช่น กีตาร์ กีตาร์เบส กลองชุด และคีย์บอร์ด
                          - ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2562
                1.3.4 ด้านขับร้อง
                          - มีความสามารถขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงไทยลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง เพลงสากล เพลงพระราชนิพนธ์ หรือเพลงประสานเสียงได้
                          - ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2562
                 1.3.5 ด้านกีฬา
                          - มีความสามารถเล่นกีฬาได้ เช่น เปตอง บาสเกตบอล
                          - ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2562
          1.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ แบ่งเป็น 
                 1.4.1 เป็นนักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
                 1.4.2 เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
                 1.4.3 เป็นบุตรของผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
                 1.4.4 เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนตราษตระการคุณ 
 
 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         2.1 ประเภททั่วไป คือ นักเรียน ม.3 จากโรงเรียนเดิมที่ไม่ใช่นักเรียนต่อเนื่อง หรือนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอื่น ๆ
         2.2 ประเภทความสามารถพิเศษ แบ่งเป็น 
                2.2.1 ด้านวิชาการ
                          - มีความสามารถด้านวิชาการ เช่น สวดมนต์สรภัญญะ เพลงคุณธรรม วาดภาพ ฯลฯ
                          - ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2562
                2.2.2 ด้านคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์
                          - มีความสามารถ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์
                          - ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2562
                2.2.3 ด้านดนตรีสากล
                          - มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีสากลได้ เช่น กีตาร์ กีตาร์เบส กลองชุด และคีย์บอร์ด
                          - ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2562
                2.2.4 ด้านขับร้อง
                          - มีความสามารถขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงไทยลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง เพลงสากล เพลงพระราชนิพนธ์ หรือเพลงประสานเสียงได้
                          - ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2562
                2.2.5 ด้านกีฬา
                          - มีความสามารถเล่นกีฬาได้ เช่น เปตอง บาสเกตบอล
                          - ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 2562
         2.3 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ แบ่งเป็น 
                2.3.1 เป็นนักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
                2.3.2 เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
                2.3.3 เป็นบุตรของผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ
                2.3.4 เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนตราษตระการคุณ 

หากพบปัญหาในการสมัคร ติดต่อ 039-511-151, 064-526-5545
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2563,15:37   อ่าน 8766 ครั้ง