ภาพกิจกรรม
การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ ฯ ให้กับโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียน ครั้งที่ 2 (6-7/02/2564)
          โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯ  ได้จัดโครงการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ ฯ ให้กับโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคาร 5 โรงเรียนตราษตระการคุณ  ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ คือคุณครูจากโรงเรียนตราษตระการคุณทั้ง 4 สาขาวิชาคือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ที่ผ่านการอบรมเตรียมการเป็นวิทยากรจากโรงเรียนพี่เลี้ยงทั้งมหิดลวิทยานุสรณ์และอ่างทองปัทมโรจน์ และในการอบรมครั้งนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการประชุมผ่าน Meetting classroom กับคุณครูผู้เชี่ยวชาญของมหิดลวิทยานุสรณ์ ตลอดการอบรม
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2564,17:00   อ่าน 125 ครั้ง