ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ ฯ ให้กับโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียน
          โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯ  ได้จัดโครงการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ ฯ ให้กับโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคาร 5 โรงเรียนตราษตระการคุณ  ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 64 คน และวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ คือคุณครูจากโรงเรียนตราษตระการคุณทั้ง 4 สาขาวิชาคือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ที่ผ่านการอบรมเตรียมการเป็นวิทยากรจากโรงเรียนพี่เลี้ยงทั้งมหิดลวิทยานุสรณ์และอ่างทองปัทมโรจน์ และในการอบรมครั้งนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการประชุมผ่าน Meetting classroom กับคุณครูผู้เชี่ยวชาญของมหิดลวิทยานุสรณ์ ตลอดการอบรม
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,21:12   อ่าน 184 ครั้ง